Page content

Wat doet een ondernemingsraad? Checklist uitbesteding van werk / Outsourcing

Wat doet een ondernemingsraad? Checklist uitbesteding van werk / Outsourcing

Checklist uitbesteding van werk Outsourcing voor de ondernemingraad WOR artikel 25 adviesrecht

 

Wat wordt bedoeld met Outsoursing binnen het kader van de ondernemingsraad?

Met outsourcing wordt bedoeld het opheffen van een afdeling of een dienst om vervolgens diezelfde activiteiten bij een andere onderneming in te kopen of het afstoten van een afdeling of dienst en de betreffende activiteiten weer in te kopen bij de onderneming die de afdeling heeft overgenomen. Meestal gaat het om uitbesteding van de interne facilitaire dienst, IT-afdeling, personeelsafdeling, schoonmaak, kantine etc.  De term wordt ook gebruikt om de ontwikkeling aan te duiden dat grote soft-ware-bedrijven in het buitenland arbeidscapaciteit zoeken. Er kunnen dan twee varianten optreden: onsite > het werk wordt in Nederland gedaan en offshore > het werk wordt in het buitenland gedaan.

Wat is de positie van de Ondernemingsraad

De positie van de ondernemingsraad is qua bevoegdheden niet altijd even duidelijk. Veelal is adviesrecht op grond van artikel 25 lid 1 b het aangaan van duurzame samenwerking, aan de orde. Het criterium is dat er sprake te zijn van langdurige samenwerking met betrekking tot activiteiten die van ingrijpende betekenis zijn voor de onderneming. Doorslaggevend voor het van toepassing zijn van het adviesrecht zijn de beweegredenen, de duur, de aard, de juridische vorm en te voorziene gevolgen op langere termijn. Een contract tot uitbesteding van schoonmaakwerk wordt bijv. niet als duurzame samenwerking beschouwd.

Ook kan er sprake zijn van de toepasselijkheid van artikel 25 lid 1d belangrijke inkrimping van de activiteiten. Het criterium is dat het besluit als belangrijk dient te worden beschouwd in relatie tot de omvang en aard van de activiteiten van de hele onderneming, het betrokken aantal werknemers en de ernst van de gevolgen.

Checklist (informatie) met betrekking tot de voorgenomen outsourcing

Ten aanzien van de eigen onderneming:

Inhoud voorgenomen besluit  van de bestuurder

 1. Welke afdeling wordt geoutsourced?
 2. Welke producten of diensten levert die afdeling?
 3. Welke (inhoudelijke) resultaten levert die afdeling?
 4. Welke kwaliteit levert die afdeling?
 5. Hoeveel mensen werken erop die afdeling?
 6. Betreft het voorgenomen besluit een kernactiviteit van het onderneming ?

Beweegredenen van de bestuurder ten behoeve de ondernemingsraad

 1. Wat is de aanleiding en welk probleem moet worden opgelost ofwel waarom is outsourcing noodzakelijk?
 2. Hoe past een en ander in de strategie van het onderneming?
 3. Zijn er alternatieve mogelijkheden onderzocht en zo ja, welke overwegingen hebben tot de onderhavige keuze geleid ? Wat zijn de kosten en risico’s van zelf doen versus uitbesteden?

Financiële aspecten van het voorgenomen besluit van de bestuurder

 1. Wat is het belang van de activiteiten voor het financiële resultaat van de onderneming?
 2. Wat zijn de financiële doelen, en op welke termijn moeten die worden gehaald
 3. Hoe ziet het huidige kostenplaatje van de betreffende activiteit eruit?
 4. Welke kosten gaan gepaard met de outsourcing?

Gevolgen voorgenomen besluit voor personeel en organisatie

Wat zijn de gevolgen van dit voorgenomen besluit voor:

 1. Organisatie (structuur)
 2. Inhoud functies (taken , verantwoordelijkheden, bevoegdheden,
 3. Bedrijfsvoering (werkprocessen)
 4. Kwaliteit
 5. Locaties
 6. Aantal functies
 7. Aantal medewerkers
 8. Rechtspositioneel

Voorgenomen maatregelen voor de opvang mogelijke personele  gevolgen

 1. In geval van stopzetten van de activiteiten:

Is er een (doorlopend) Sociaal plan bekend bij de ondernemingsraad?

Wat staat er in de arbeidsvoorwaarden over betrokkenheid van de vakbonden?  Zijn de vakbonden al betrokken bij dit voorgenomen besluit? Is dit nodig?

 1. In geval van overname van de activiteiten
 2. Wordt het gehele personeel overgenomen of wordt een deel van het personeel boventallig?
 3. Gaat het personeel van rechtswege over ?
 4. Of worden de medewerkers gedetacheerd bij het uitvoerende onderneming?
 5. Behouden de medewerkers ook na de overname hun arbeidsvoorwaarden?
 6. Wie stuurt straks het personeel aan? Wie beoordeelt?
 7. Zijn er garanties voor werkgelegenheid? Gaat het personeel alleen werken bij de ‘oude’ onderneming of kan het ook elders ingezet worden?
 8. Sociaal plan?

Communicatie die de Ondernemingsraad wenst ten aanzien van het adviesplichtig plan tot outsourcen

 1. Hoe zijn leidinggevenden in het proces betrokken?
 2. Wat is met betrokkenen gecommuniceerd?
 3. Wat is de mening van medewerkers, welke rol speelt die in de besluitvorming ?
 4. Welke communicatie is verder gepland?
 5. In hoeverre worden ‘externen’ betrokken bij de besluitvorming rond de outsourcing: deskundigen, vakbonden?
 6. Hoe gaat de OR met betrokkenen communiceren?

Realisatie

 1. Hoe is de realisatie gepland? Startpunt, mijlpalen, eindpunt
 2. Wat zijn de randvoorwaarden voor voortgang?

Andere onderneming> inkoopproces

Inventarisatie eisenpakket
 1. Welke behoefte heeft de onderneming t.a.v. de in te kopen activiteiten?
 2. Welke doelen dienen te worden gerealiseerd ?
 3. Hoe vertaalt dat zich naar concrete activiteiten? Welke eisen worden daaraan gesteld als het gaat om kwaliteit, hoeveelheden, prijs, snelheid van levering, toegankelijkheid, aanpassingsvermogen, geheimhouding, risico’s etc.
 4. Welke processen kent het onderneming waarop de activiteiten moeten aansluiten?
 5. Voor hoeveel jaren moet er een contract worden gesloten ?

Aanbesteding en de rol van de ondernemingsraad

 1. Hoeveel aanbieders zijn er?
 2. Welke procedure wordt gevolgd voor het maken van een keuze uit de aanbieders?
 3. Hoe worden de activiteiten ingekocht?
 4. Vindt er een aanbesteding plaats waarbij aan meerdere aanbieders een prijsopgaaf wordt gevraagd? Zo ja, is er een programma van eisen opgesteld?

Contracteren en de rol van de ondernemingsraad

 1. Wat is de inhoud van het contract?
 2. Wie draagt het risico voor het niet kunnen leveren van de activiteiten?
 3. Hoe snel kan er een vervangende leverancier worden gevonden?

Monitoren en evalueren van het traject en afspraken hierover met de ondernemingsraad

 1. Hoe worden de in te lenen activiteiten gemonitord?
 2. Welke informatie levert de aanbieder ? En op welke momenten?

 

Kijk ook eens bij het overzicht van opleidingen voor de Ondernemingsraad

Basiscursus voor de nieuwe OR ondernemingsraad

Training voor de ervaren OR

Training voor de COR

Uitleg over de essentie van medezeggenschap

Goed leren bloggen

Wil je meer weten over verras je bestuurder niet  zoek dan contact met Hielke

Comment Section

0 reacties op “Wat doet een ondernemingsraad? Checklist uitbesteding van werk / Outsourcing

Plaats een reactie


*


background: rgba(255, 255, 255, 0.73);