hielke-boersma-hbuor--96x96.png

Begrippenlijst WOR, Wet op de Ondernemingsraad, Nederlands Engels

delen
delen
delen
delen
Facebook

Nederlands Dutch – Engels English Terminology

Nederlands – Engels

A

achterbanberaad consultation (of the Works Council)

with employees (in the enterprise)

afzonderlijke ondernemingsraad separate Works Council

algemene maatregel van bestuur Order in Council

Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) Equal Treatment Act

ambtelijk secretaris administrative secretary

Arbeidsinspectie Health and Safety Inspectorate

Arbeidsomstandighedenbesluit Working Conditions Decree

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) Working Conditions Act

Arbeidstijdenwet Working Hours Act

arbeidsvoorwaarden employment conditions

B

bedrijfscommissie Joint Sectoral Committee

bedrijfslichaam industrial association

bedrijfschap industrial board

bedrijfstak industrial sector

besloten vennootschap met beperkte private limited company

aansprakelijkheid

bestuur Board of Management

bestuurder van de onderneming director of the enterprise

bestuurlijk secretaris Works Council secretary

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen Extraordinary Labour Relations Decree

Burgerlijk Wetboek Dutch Civil Code

C

centrale ondernemingsraad Central Works Council

Centrum voor Werk en Inkomen Centre for Work and Income

Centrale organisatie voor werk en inkomen Central Organisation for Work and

Income

collectieve arbeidsovereenkomst collective labour agreement

commanditaire vennootschap limited partnership

Commissie gelijke behandeling Equal Treatment Commission

coöperatie cooperative

Coördinatiewet Sociale Verzekering Dutch Social Security Coordination Act

D

deskundigen experts

diensttijd length of service

E

enquêterecht right to institute an inquiry

evenredige vertegenwoordiging proportional representation

G

gemeenschappelijke ondernemingsraad Joint Works Council

geschillencommissie Arbitration Committee

groepsondernemingsraad Group Works Council

H

hoofdbedrijfschap central industrial board

I

instellingsbesluit (voor commissie) resolution to set up a committee

instellingsgrens minimum number of “employees”

making the establishment of a Works

Council mandatory

instemmingsrecht right to endorse (decisions)

J

jaarrekening annual accounts

K

kantonrechter subdistrict court judge

kiesdeler quota

kiesgroep electoral group

kiesgroepenstelsel group electoral system

L

lijstenstelsel list system

lijsttrekker candidate at the top of a candidate list

M

maatschap partnership

medezeggenschaporgaan employee participation body

Memorie van Toelichting explanatory memorandum

milieuverklaring environmental report

modelbesluit model resolution

modelreglement model rules of procedure

N

naamloze vennootschap public limited company

natuurlijke persoon natural person, the individual

niet-rechtspersoonlijkheid bezittende partnership without legal personality

vennootschap

O

ombudsman, nationale national ombudsman

onderdeelcommissie divisional committee

onderlinge waarborgmaatschappij mutual insurance association

ondernemer entrepreneur, employer (depending

on context)

ondernemersorganisatie employers’ organisation

onderneming enterprise

Ondernemingskamer Enterprise Section

(of the Amsterdam Court of Appeal)

ondernemingsovereenkomst works agreement

ondernemingsraad Works Council

ontslagvergunning dismissal permit

overlegvergadering consultation meeting

P

pensioenverzekering pension insurance (scheme)

personeelsvergadering meeting with employees

personeelsvertegenwoordiging employee representative body

personenstelsel individual candidate system

persoonsgebonden plaatsvervanger deputy members bound to individual members

privaatrechtelijk(e) … private-law …

product- en bedrijfschappen commodity and industrial boards

publiekrechtelijke aanstelling public-law employment contract

publiekrechtelijk orgaan body under public law

R

raad van commissarissen (leden van) Supervisory Board (members of)

rechtspersoon legal entity

rechtsvorm legal form

regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld arrangement relating to terms of

door een publiekrechtelijk orgaan employment laid down by a body

under public law

reglement werkwijze rules of procedure

S

Sociaal Economische Raad (SER) Social and Economic Council of the Netherlands

spaarregeling savings scheme

structuurregeling structure regime

U

Uitvoeringsinsituut werknemersverzekeringen Employed Persons Insurance Administration

(UWV) Agency

uitzendovereenkomst contract between the temporary employment

agency and the temporary worker

V

vakbond trade union

vaste commissie standing committee

vennootschap company

vereniging van werknemers employees’ association

verordening, bij by decree

vervallen no longer in force

voorbeeldreglement model Rules of Procedure

voorbereidingscommissie preparatory committee

voorkeurstem preference vote

W

werkgeversorganisatie employers’ organisation

Werkloosheidswet Unemployment Act

Wet arbeid en zorg Employment and Care Act

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Disablement Benefits Act

(WAO)

Wet op de bedrijfsorganisatie Organisation of Business and Industry Act

Wet bescherming persoonsgegevens Personal Data Protection Act

Wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR) European Works Councils Act

Wet financiering loopbaanonderbreking (WFL) Career Break Funding Act

Wet gelijke behandeling van mannen Equal Opportunities Act

en vrouwen

Wet melding collectief ontslag (WMCO) Notification of Collective Dismissal Act

Wet Milieubeheer Environmental Management Act

Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) Jobseekers Employment Act

Wet op de ondernemingsraden (WOR) Works Councils Act

Wet op de reïntegratie arbeidsgehandicapten Disabled Workers (Reintegration) Act

Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden Employment of Minorities (Promotion) Act

(Wet SAMEN)

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk Employment and Income Act

en inkomen (Wet SUWI)

winstdelingsregeling profit-sharing scheme

Z

zetelverdeling allocation of seats

Ziektewet Sickness Benefits Act

zittingsperiode term of office

 

Kijk ook eens bij het overzicht van opleidingen voor de Ondernemingsraad

Basiscursus voor de nieuwe OR ondernemingsraad

Training voor de ervaren OR

Training voor de COR

Voor contact met HBU klik hier

Vraag hier het gratis Ebook aan om het OR werk goed te organiseren

Reacties worden op prijs gesteld!

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x