Kennisbank

Adviesrecht Checklist artikel 25 WOR

Voor bepaalde financieel-economische en organisatorische beslissingen is de ondernemer verplicht advies te vragen aan de ondernemingsraad.

Dit recht op advies is vastgelegd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Hierdoor kan de ondernemingsraad het beleid van de ondernemer beoordelen en beïnvloeden.

Adviesrecht Checklist

Bij het adviesrecht zijn de volgende punten belangrijk:

1. De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad om advies te vragen als het onderwerp genoemd wordt in artikel 25 en 30 van de WOR. Onderwerpen die niet in deze artikelen vermeld staan of niet kunnen worden teruggebracht tot een van deze onderwerpen, zijn niet onderworpen aan adviesplicht. Echter, het is mogelijk om in een ondernemingsovereenkomst met de bestuurder extra onderwerpen af te spreken waarvoor het adviesrecht geldt.

2. Het adviesrecht heeft betrekking op voorgenomen besluiten. Dit is belangrijk, want als de ondernemer al allerlei uitvoeringsmaatregelen heeft genomen, is het besluit blijkbaar al genomen. In dat geval is de adviesaanvraag te laat. De ondernemingsraad moet hier goed op letten en aan de bel trekken.

3. Het adviesrecht heeft betrekking op belangrijke besluiten. De definitie van “belangrijk” is niet eenduidig. Dit hangt af van de omstandigheden, de organisatie en de inhoud van het voorgenomen besluit. Over het algemeen kan gesteld worden dat een niet-alledaags besluit met grote gevolgen voor de organisatie en het personeel als belangrijk kan worden beschouwd.

4. De relatie met de achterban is van belang bij het adviesrecht. Als het advies van de ondernemingsraad voldoende steun krijgt vanuit de organisatie, zal het management daar rekening mee houden. Zorg dus voor een goed contact met de achterban.

5. Als de ondernemer advies vraagt aan de ondernemingsraad, moet hij aan bepaalde eisen voldoen. De adviesaanvraag moet schriftelijk en tijdig gebeuren. In de aanvraag moeten de redenen voor het voorgenomen besluit worden uiteengezet, evenals de verwachte gevolgen voor het personeel. Voldoet de adviesaanvraag niet aan deze eisen, vraag dan om een volledige adviesaanvraag.

6. De ondernemingsraad moet minstens één keer overleg voeren met de ondernemer. Bij deze vergadering moet een vertegenwoordiger van het toezichthoudend orgaan of een bestuurslid aanwezig zijn (artikel 25 lid 4 WOR). Dit is een gelegenheid om verdere toelichting te krijgen of extra informatie te vragen. Vervolgens bespreekt de ondernemingsraad het besluit tijdens de vergadering van de ondernemingsraad. Indien nodig kan de ondernemingsraad een externe deskundige inschakelen om te helpen bij de adviesaanvraag.

7. De ondernemingsraad moet voldoende tijd hebben om een goed advies te kunnen geven. Laat je dus niet opjagen door het management.

8. Na het overleg moet de ondernemingsraad schriftelijk advies uitbrengen. Beperk je niet tot een eenvoudige “ja” of “nee”, maar geef een inhoudelijk advies. Dit dwingt het management om een schriftelijke en gemotiveerde reactie te geven op elk punt uit het advies dat niet wordt overgenomen.

9. Zet de argumenten in het advies overzichtelijk onder elkaar, zodat er geen discussie ontstaat over het advies. De ondernemingsraad kan eerst een conceptadvies opstellen voordat het definitieve advies wordt gegeven. Dit biedt mogelijkheden voor overleg en onderhandeling met het management. Als het management akkoord gaat met de adviespunten, kan de ondernemingsraad deze meenemen in het definitieve advies.

10. De ondernemer kan het advies van de ondernemingsraad niet zomaar naast zich neerleggen. Hij moet dit altijd beargumenteren. Als de ondernemingsraad het niet eens is met de argumentatie, kan hij naar de rechter stappen. Hiervoor is een termijn van een maand. Gedurende deze periode moet de ondernemer wachten met het uitvoeren van zijn besluit. Gebruik deze maand om te laten zien dat de ondernemingsraad het serieus neemt en schroom niet om juridisch advies in te winnen.

Heb je nog vragen of hulp nodig bij de uitwerking van jullie casus zoek dan contact met Hielke@hbuor.nl of 06 151 89 257

Wat vind je van dit artikel?