Kennisbank

Advies werk ondernemingsraad

Advies werk ondernemingsraad

Werkwijze advies begeleiding voor een ondernemingsraad / OR #

Begeleiding ondernemingsraad bij fusie, reorganisatie, aandelenoverdracht of verpanding

Fusie en overname, verzelfstandiging, reorganisaties en inkrimpingen, management buy outs en outsourcing van grote afdelingen zijn processen waarin veel verandert en waarin vaak het uiterste van de ondernemingsraad wordt gevraagd.

Een begeleidingstraject bij zo’n groot veranderingsproces geef ik meestal als volgt vorm:

Stappen advies ondernemingsraad OR #

In de eerste bijeenkomst stellen we aan de hand van de beschikbare informatie een inventarisatie van de vragen en knelpunten vast die zich in het traject kunnen voordoen.

Vervolgens bepalen we de door de ondernemingsraad gewenste ontwikkelingsrichting en formuleren we de voorlopige doelen van de ondernemingsraad. De verdere begeleiding bestaat dan uit de volgende onderdelen:

Gedurende een aantal werkconferenties, vergaderingen en overlegverga­deringen adviseer ik de ondernemingsraad over de ontwik­kelingen en de voor­liggende stukken met daar­bij zowel aandacht voor stra­tegie als voor de plaatsbepaling van de ondernemingsraad in het hele proces. De relatie met de achterban zal daarbij bijzondere aandacht krijgen.

Opstellen van een (concept) advies voor de ondernemingsraad OR

Tevens kan tijdens de werkconferenties hulp geboden worden bij het opstellen van nota’s, het formuleren van vragen en het opstellen van adviezen aan de ondernemer.

  • Daarnaast zal enige tijd nodig zijn ter voorbereiding van de vergaderin­gen en werkconferenties en voor het lezen van nota’s, rapporten en notulen van ondernemingsraads- en overlegvergade­ringen.
  • Indien nodig en gewenst kan ik op onderdelen nader onderzoek doen of een contra-expertise (laten) uitvoeren.
  • Tenslotte zal tijd besteed worden aan het opstel­len van adviezen aan de ondernemingsraad, het telefonisch en/of schriftelijk commentaar leveren op stukken of ontwikkelingen en aan het schrijven van dis­cus­sie­stukken.

Hoeveel tijd is nodig voor een advies van de ondernemingsraad OR

Voor de uitvoering ga ik meestal uit van een tijdsbesteding van 12 dagdelen. Alleen feitelijk bestede tijd wordt achteraf in rekening gebracht. Mocht het verloop van het traject dat nodig maken dan kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden. Voor aanvullend onderzoek en contraexpertises zal meestal een aparte afspraak gemaakt worden.

Tarieven 2020:

Voor begeleiding reken ik een tarief van € 100- 175 per uur. Bij een adviesgesprek of workshop op locatie wordt een dagdeel in rekening gebracht.

Voor bureauwerkzaamheden zoals lees en schrijf werk reken ik eveneens € 100-175 per uur.

Voor reiskosten reken ik € 0,39 per kilometer. Reistijd wordt niet in rekening gebracht.

Deze bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Wiki over advies

Vragen en of een concrete offerte voor jouw advies voor de ondernemingsraad OR?

Klik hier

Kijk ook eens bij het overzicht van opleidingen voor de Ondernemingsraad

Basiscursus voor de nieuwe OR ondernemingsraad

Training voor de ervaren OR

Training voor de COR

Uitleg over de essentie van medezeggenschap

Vraag hier het gratis Ebook aan om het OR werk goed te organiseren

Wat vind je van dit artikel?