Kennisbank

Voorbeeld Advies OR ondernemingsraad artikel 25 WOR

Voorbeeld Advies OR ondernemingsraad artikel 25 WOR

Voorbeeld advies van de ondernemingsraad  #

Dit is voorbeeld van een advies van een ondernemingsraad die een adviesaanvraag kreeg met betrekking tot de herinrichting van het bedrijf. ˜Er  zijn er geen vormvereisten gesteld vanuit de WOR waaraan een advies van de OR moet voldoen. De onderstaande indeling kan helpen als handvat voor de OR bij het opstellen van een advies. 

================================================

Aan                                     De Bestuurder van Bedrijf B.V.

Van                                     De Ondernemingsraad van Bedrijf B.V.

Betreft                                 Het advies naar aanleiding van de adviesaanvraag d.d. …..betreffende de herstructurering

Datum

Geachte bestuurder,

Aan de Ondernemingsraad (OR) is op dd.      20XX advies gevraagd over het voorgenomen besluit tot herstructurering van Bedrijf B.V..

Hierbij treft u het advies aan van de OR op deze adviesaanvraag. #

Ter beschikking gestelde informatie

Aan de OR is de volgende informatie verstrekt:

Adviesaanvraag d.d.     20XX

Mondelinge toelichting in de Overlegvergadering d.d.      20XX

Memo d.d.       20XX betreffende reactie op vragen n.a.v. het reorganisatieplan

Mondelinge toelichting in de vergadering d.d.

Korte samenvatting adviesaanvraag  #

Als gevolg van de recessie is de vraag naar de diensten van Bedrijf B.V. teruggelopen en zijn een aantal klanten weggevallen. Dit heeft een negatief resultaat opgeleverd en dit verlies zal in de rest van het jaar naar verwachting nog verder oplopen. Daarnaast heeft er een onvoorziene forse stijging van de personeelkosten plaatsgevonden

Om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen is gekozen voor een plan dat een besparing op de personeelskosten moet opleveren. Deze besparing wordt gerealiseerd door het niet verlengen van de tijdelijke contracten en het beëindigen van het dienstverband van een aantal medewerkers

Daarnaast is er een saneringsplan opgesteld met een aantal uitgangspunten.

Gevolgde procedure 

Na de adviesaanvraag te hebben ontvangen heeft de ondernemingsraad enkele malen met de bestuurder overlegd. De meeste overleggen hadden een informeel karakter. Eenmaal is een formele overlegvergadering gehouden, bedoeld in artikel 25 lid 4 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

De OR heeft met betrekking tot de gevolgde procedure een aantal opmerkingen:

 • Het informele karakter is door de bestuurder opgelegd. Daardoor zijn er geen verslagleggingen gedaan.
 • Het tijdsbeslag is zeer kort geweest
 • De communicatie verliep moeizaam
 • Etc. • Overwegingen  Bij het beoordelen van de adviesaanvraag heeft de OR een aantal overwegingen en randvoorwaarden meegenomen.

  De OR is na inzicht in de financiële cijfers met de bijbehorende toelichting tot het inzicht gekomen dat de continuïteit van Bedrijf B.V.  mogelijk in gevaar komt als er geen sanering plaats vindt.

  De OR onderschrijft het uitgangspunt van de bestuurder dat de kosten van de overhead terug dienen te worden gebracht. Dat geldt eveneens voor het opheffen van een aantal functies binnen Bedrijf B.V..

  De OR wenst daarbij wel te benadrukken dat hij het betreurt dat er een situatie is ontstaan waarbij er gedwongen ontslagen moeten vallen. In de ontstane situatie hecht de OR er grote waarde aan dat er uiterst zorgvuldig met de betrokken medewerkers wordt omgegaan en dat er gehandeld wordt volgens de geldende regels van het overeengekomen Sociaal Plan.

  De OR is positief over het feit dat de bestuurder heeft aangegeven dat er op dit moment actief gewerkt wordt aan het vergroten van de commerciële activiteiten. De OR wenst nauw betrokken te blijven bij de verder uitwerking van de plannen.   

  Afspraken 

  De volgende afspraken zijn reeds gemaakt met de bestuurder:
  • Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen.
  • De vervolgstappen die nog niet uitgewerkt zijn zullen separaat aan de OR ter advisering worden voorgelegd.

  •  

   Voorafgaande het adviestraject heeft de OR de volgende criteria opgesteld waaraan zijn de plannen, genoemd in dit advies heeft getoetst:

   De volgende criteria zijn opgesteld:
   • Verlies van arbeidsplaatsen alleen mogelijk indien alle maatregelen uit het sociaalplan zijn uitgevoerd.
   • De transitievergoeding zal afhankelijk van het functieniveau tussen de 10 en 30 % verhoogd worden. Naarmate het functieniveau lager wordt het percentage hoger.
   • Er wordt rekening gehouden met de beschikbare arbeidsplaatsen die vanwege vergrijzing zullen vervallen.
   • De mogelijkheden van een generatieregeling worden optimaal en ruim benut

   • Advies
    Op grond van het bovenstaande komt de OR tot de volgende adviezen:
    • In het kader van de herstructurering van Bedrijf B.V. adviseert de OR om de functie van ….. binnen Bedrijf B.V. op te heffen.
    • De OR adviseert met betrekking tot het beëindigen van het dienstverband van de betrokken medewerkers het anciënniteitsbeginsel toe te passen.
    • De OR adviseert de bestuurder bij het ontslag van medewerkers alle relevante onderdelen van het Sociaal Plan toe te passen. De OR adviseert de bestuurder om al dat gene wat mogelijk is te doen om door middel van interne herplaatsing gedwongen ontslagen te voorkomen.
    • De OR adviseert de bestuurder de OR maandelijks op de hoogte te houden van de voortgang van de herstructurering. In de tweemaandelijkse vergadering tussen de OR en de bestuurder stelt de OR een aantal vaste agendapunten voor:
     • De financiële situatie van Bedrijf B.V.
     • De vorderingen met betrekking tot de efficiency verbeteringen.
    • De OR wenst met de bestuurder af te spreken dat zo spoedig mogelijk een evaluatie van dit adviestraject en de herstructurering zal plaatsvinden. Daarbij wenst de OR ook procedure afspraken vast te leggen voor toekomstige adviesaanvragen.

    •  

     Onder de voorwaarde dat bovenstaande adviezen worden opgevolgd adviseert de OR om over te gaan tot de herstructurering van Bedrijf B.V.

      

     De OR verwacht van de bestuurder op elk van bovenstaande punten van het advies een afzonderlijke en schriftelijke reactie in het door de bestuurder te nemen besluit.
     Afwijken van het (OR) advies van de OndernemingsraadWellicht ten overvloede verwijst de OR naar artikel 25 lid 5 WOR, waaruit blijkt dat de ondernemer afwijkend van het advies van de OR kan beslissen mits dit voldoende deugdelijk en schriftelijk is gemotiveerd. Indien u onverhoopt een afwijkende beslissing neemt verwijzen wij u naar artikel 25 lid 6 WOR .

     De OR constateert dat het proces van herstructurering een zware taak is voor zowel de bestuurder als de OR. De OR hoopt door middel van een constructieve samenwerking een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van Bedrijf B.V.

      

     Met vriendelijke groet,

      

     Naam
     Voorzitter ORKijk ook eens bij het overzicht van opleidingen voor de Ondernemingsraad

     Basiscursus voor de nieuwe OR ondernemingsraad

     Training voor de ervaren OR

     Training voor de COR

     Uitleg over de essentie van medezeggenschap

     Heb je vragen ?
Wat vind je van dit artikel?