Kennisbank

Voorbeeld afspraken over faciliteiten (scholing, budget, voorzieningen, rechtspositie)

hbu-training-en-advies-ondernemingsraad-voorbeeld-facilteiten-ondernemingsraad-1050x420.jpg

Voorbeeld-teksten overfaciliteiten ten behoeve van de ondernemingsraad (scholing, budget, voorzieningen, rechtspositie, beschikbare tijd) #


  • Voorbeeld tekst onderling beraad en overleg: faciliteiten ten behoeve van de ondernemingsraad

  1. Voorbeeld tekst scholing ondernemingsraad: faciliteiten ten behoeve van de ondernemingsraad

Er moet een afspraak worden gemaakt over het aantal dagen per jaar voor scholing en vorming (art. 18, lid 2 WOR). Deze afspraak kan als volgt luiden:

“de leden van de ondernemingsraad zijn gerechtigd hun arbeid gedurende

10 werkdagen per jaar te onderbreken voor het ontvangen van scholing en vorming. De leden van commissies van de or zijn gerechtigd hun arbeid gedurende 5 werkdagen per jaar te onderbreken voor het ontvangen van scholing en vorming”. Wordt men het niet eens, dan beslist de kantonrechter over het aantal dagen. Het minimumaantal scholingsdagen is in de wet gesteld op 5 voor OR-leden en 3 voor leden van vaste commissies en onderdeelcommissies. Het minimumaantal scholingsdagen voor OR-leden die tevens lid zijn van een commissie is vastgesteld op 8. Het is belangrijk om aparte afspraken te maken over scholingsdagen voor or-commissies.

Commissies van de or behandelen immers veelal specifieke onderwerpen.

Hier hebben de commissieleden scholing voor nodig. De wetgever heeft dit bij de wetswijziging van 1998 ook erkend door leden van vaste en onderdeelcommissies een eigen recht op scholing te geven. Deze scholingsdagen moeten niet verward worden met de scholingsdagen waarop men krachtens de cao recht heeft, zoals dagen voor het volgen van vakbondscursussen.


  1. Voorbeeldtekst budget: faciliteiten ten behoeve van de ondernemingsraad

Er kan een afspraak gemaakt worden over toekenning van een budget aan de or (art. 22, lid 3 WOR). Voor elk jaar kan de ondernemer met de or een budgetregeling treffen. Aan het begin van het jaar wordt dan vastgesteld hoeveel geld de or kan besteden. Er is alleen sprake van een budget als de or dit geheel naar eigen inzicht kan besteden. Als deze regeling is getroffen, moeten de kosten verbonden aan het door de or raadplegen van deskundigen en andere personen en aan het voeren van gerechtelijke procedures, uit deze pot betaald worden. Als het budget van de or niet toereikend is, komen bovengenoemde kosten alleen voor rekening van de ondernemer als hij in het betalen daarvan toestemt. Bij weigering is dan geen beroep mogelijk. Een budget lijkt de zelfstandigheid van de or te vergroten. Er is echter ook een aantal nadelen. Van tevoren is bijvoorbeeld nooit te voorspellen hoe vaak men een beroep zal moeten doen op deskundigen. Als het budget op is kan de or geen enkele uitgave meer doen zonder toestemming van de ondernemer. Daarom is het advies alleen een budget af te spreken als men anders over iedere uitgave moet onderhandelen, maar daarbij dan wel de kosten van deskundigen (waaronder het voeren van rechtsgedingen) uit te sluiten. Wij gaven reeds aan dat deze kosten moeilijk te voorspellen zijn en bovendien afhankelijk zijn van het gevoerde bedrijfsbeleid.


  1. Voorbeeldtekst voorzieningen: faciliteiten ten behoeve van de ondernemingsraad

Het verdient aanbeveling afspraken te maken over het gebruik van de voorzieningen door de or en zijn commissies, als bedoeld in art. 17, lid 1 WOR zoals vergaderruimte, notulering, typewerk, telefoon, email, apparatuur om arbeidsomstandigheden te meten, publicatiebord, verzendmogelijkheden, kopieerapparaat, frankeermachine, archiefmogelijkheden en eigen werkruimte in het bijzonder ten behoeve van het secretariaat.


  1. Rechtspositie OR-leden: faciliteiten ten behoeve van de ondernemingsraad

Afspraken over de rechtspositie van or-leden (scholing, inkomen, terugkeer naar functie), ook wel Sociaal Statuut genoemd.


  1. Beschikbare tijd OR-leden: faciliteiten ten behoeve van de ondernemingsraad

Afspraken over deelname aan het or-werk van werknemers in ploegendienst of in deeltijd zonder dat dit onevenredig beslag legt op hun vrije tijd.

Wil je meer weten zoek dan contact met Hielke

Kijk ook eens bij het overzicht van opleidingen voor de Ondernemingsraad

Basiscursus voor de nieuwe OR ondernemingsraad

Training voor de ervaren OR

Training voor de COR

Uitleg over de essentie van medezeggenschap

Goed leren bloggen

Vraag hier het gratis Ebook aan om het OR werk goed te organiseren

Wat vind je van dit artikel?