Kennisbank

Vragen en antwoorden over hoe je als OR contact met de achterban onderhoudt

OR zorgt voor de achterban

25 Vragen en antwoorden over de hoe je als OR contact met de achterban onderhoudt. #

1. Hoe communiceert de ondernemingsraad momenteel met de achterban?

De ondernemingsraad kan op verschillende manieren communiceren met de achterban, waaronder:

– Schriftelijke communicatie: Via e-mails, nieuwsbrieven, memos of briefings kunnen leden van de ondernemingsraad informatie delen met de achterban.

– Persoonlijke communicatie: Face-to-face vergaderingen, informele gesprekken, (inloop) spreekuren of bedrijfsbezoeken kunnen worden gebruikt om direct contact te hebben met de achterban.

– Digitale communicatie: Via interne communicatieplatforms, zoals intranet, chatgroepen of sociale media, kan de ondernemingsraad informatie delen en interactie hebben met de achterban.

2. Welke communicatiekanalen worden het meest gebruikt door de ondernemingsraad om met de achterban te communiceren?

De meest gebruikte communicatiekanalen zijn afhankelijk van de specifieke organisatie en haar werknemers. Over het algemeen worden echter de volgende kanalen vaak gebruikt:

– E-mails: Dit is een veelvoorkomende manier om formele informatie, aankondigingen of verslagen te delen met de achterban.

– Nieuwsbrieven: Periodieke nieuwsbrieven kunnen worden gebruikt om belangrijke updates, beslissingen of ontwikkelingen binnen de ondernemingsraad te communiceren.

– Intranet: Een intern communicatieplatform biedt een centrale hub voor het delen van informatie, documenten en aankondigingen met de achterban.

– Persoonlijke vergaderingen: Face-to-face vergaderingen tussen de ondernemingsraad en de achterban worden vaak gebruikt om complexe onderwerpen te bespreken, vragen te beantwoorden en feedback te verzamelen.

3. Hoe vaak vindt er communicatie plaats tussen de ondernemingsraad en de achterban?

De frequentie van de communicatie tussen de ondernemingsraad en de achterban varieert, maar het streven is meestal om regelmatig contact te hebben. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er maandelijkse eenvoudige (1 onderwerp) of complexere (meer onderwerpen, niet mijn advies) nieuwsbrieven verstuurd worden waarin de ondernemingsraad de achterban informeert, zijn voorlopige mening verkondigt en of feedback verzamelt. Daarnaast kan er ad-hoc communicatie zijn wanneer zich urgente kwesties voordoen die aandacht vereisen.

4. Hoe betrekt de ondernemingsraad de achterban bij besluitvormingsprocessen?

De ondernemingsraad kan de achterban betrekken bij besluitvormingsprocessen door:

– Feedback te vragen: De ondernemingsraad kan de achterban vragen om input, suggesties en zorgen met betrekking tot specifieke onderwerpen of beslissingen.

– Werknemersraadpleging: De ondernemingsraad kan enquêtes, peilingen of raadplegingen organiseren om de mening van de achterban te verzamelen over belangrijke kwesties.

– Overleg en discussie: Door open vergaderingen, focusgroepen of werkgroepen te organiseren, kunnen leden van de ondernemingsraad rechtstreeks met de achterban in gesprek gaan om verschillende standpunten en ideeën te bespreken.

– Inspraakmomenten: De ondernemingsraad kan werknemers de gelegenheid bieden om tijdens vergaderingen of via andere kanalen hun standpunten kenbaar te maken over onderwerpen die van invloed zijn op hun belangen.

5. Welke methoden gebruikt de ondernemingsraad om feedback te verzamelen van de achterban?

Om feedback te verzamelen van de achterban kan de ondernemingsraad verschillende methoden gebruiken, waaronder:

– Enquêtes: Schriftelijke vragenlijsten kunnen worden verspreid onder de achterban om meningen, suggesties en zorgen te verzamelen.

– Peilingen: Korte online peilingen kunnen worden gebruikt om snelle meningspeilingen uit te voeren over specifieke onderwerpen.

– Openbare vergaderingen: Tijdens vergaderingen kunnen werknemers vragen stellen, opmerkingen maken en hun standpunten delen over besluitvormingsprocessen of andere onderwerpen.

– Inloopspreekuren: De ondernemingsraad kan vaste tijden instellen waarop werknemers vrijelijk langs kunnen komen om vragen te stellen, zorgen te uiten of suggesties te doen.

– Digitale platforms: Interne communicatieplatforms of sociale media kunnen worden gebruikt om online discussies te faciliteren en feedback te verzamelen.

6. Hoe wordt de achterban geïnformeerd over de activiteiten en beslissingen van de ondernemingsraad?

Om de achterban te informeren over activiteiten en beslissingen kan de ondernemingsraad verschillende communicatiemethoden gebruiken, zoals:

– Nieuwsbrieven: Regelmatige nieuwsbrieven kunnen worden gebruikt om samenvattingen van vergaderingen, updates over lopende zaken en belangrijke beslissingen te delen.

– E-mails: Specifieke aankondigingen of belangrijke informatie kunnen via e-mail naar de achterban worden gestuurd.

– Intranet: Het plaatsen van nieuwsberichten, verslagen en andere relevante documenten op het intranet zorgt ervoor dat werknemers toegang hebben tot de laatste informatie.

– Persoonlijke bijeenkomsten of vergaderingen: Tijdens vergaderingen met de achterban kan de ondernemingsraad de activiteiten en beslissingen toelichten en vragen beantwoorden.

7. Hoe effectief vindt de achterban de huidige communicatiemethoden van de ondernemingsraad?

Om de effectiviteit van de communicatiemethoden te beoordelen, kan de ondernemingsraad enquêtes, evaluaties of feedbacksessies organiseren om de mening van de achterban te verzamelen. Op basis van deze feedback kan de ondernemingsraad de communicatiemethoden evalueren en eventueel aanpassingen doen om de effectiviteit te verbeteren.

8. Welke uitdagingen ervaart de ondernemingsraad bij het communiceren met de achterban?

Enkele uitdagingen waarmee de ondernemingsraad te maken kan krijgen bij het communiceren met de achterban zijn onder andere:

– Informatie-overload: Werknemers kunnen overstelpt worden met informatie, waardoor het moeilijk kan zijn om de aandacht te trekken en belangrijke boodschappen effectief over te brengen.

– Tijdsdruk: Werknemers hebben mogelijk beperkte tijd en aandacht voor communicatie van de ondernemingsraad, vooral als ze druk bezig zijn met hun dagelijkse werkzaamheden.

– Taal- en cultuurverschillen: In organisaties met diverse werknemers kan het uitdagend zijn om de communicatie af te stemmen op verschillende taal- en cultuurbehoeften.

– Gebrek aan betrokkenheid: Werknemers kunnen zich mogelijk niet betrokken voelen bij de activiteiten en beslissingen van de ondernemingsraad, wat de communicatie kan beïnvloeden.

– Communicatiebarrières: Fysieke afstand, hiërarchische structuren of gebrek aan vertrouwen kunnen obstakels vormen voor effectieve communicatie tussen de ondernemingsraad en de achterban.

9. Hoe wordt de input van de achterban verwerkt in de beslissingen van de ondernemingsraad?

De ondernemingsraad kan de input van de achterban verwerken door:

– Analyse en rapportage: De ontvangen feedback en suggesties worden geanalyseerd en samengevat in rapporten, die als basis kunnen dienen voor discussies en besluitvorming binnen de ondernemingsraad.

– Overleg en discussie: De input van de achterban kan worden besproken tijdens vergaderingen van de ondernemingsraad, waarbij verschillende standpunten worden overwogen en beslissingen worden genomen.

– Vertegenwoordiging: Leden van de ondernemingsraad fungeren als vertegenwoordigers van de achterban en nemen de ontvangen input mee in hun deelname aan besluitvormingsprocessen.

10. Hoe wordt de achterban betrokken bij het opstellen van de agenda voor vergaderingen van de ondernemingsraad?

De ondernemingsraad kan de achterban betrekken bij het opstellen van de agenda voor vergaderingen door:

– Feedback en suggesties te vragen: Werknemers kunnen worden uitgenodigd om onderwerpen, vragen of zorgen aan te dragen die zij graag op de agenda zien staan.

– Raadpleging: Via enquêtes, peilingen of overlegmomenten kunnen werknemers inspraak hebben in de agendapunten voor de vergaderingen.

– Input van vertegenwoordigers: Leden van de ondernemingsraad kunnen als vertegenwoordigers van de achterban de belangen en wensen van werknemers inbrengen bij het opstellen van de agenda.

11. Hoe wordt de achterban betrokken bij het kiezen van de leden van de ondernemingsraad?

De betrokkenheid van de achterban bij het kiezen van de leden van de ondernemingsraad kan op verschillende manieren plaatsvinden:

– Verkiezingen: Werknemers kunnen stemmen op kandidaten die zich verkiesbaar stellen voor de ondernemingsraad. Dit kan via verkiezingsprocedures die zijn vastgelegd in de wet of in overeenstemming met de interne regels van de organisatie.

– Communicatie en campagnevoering: Kandidaten kunnen zichzelf presenteren, hun standpunten en plannen delen en in contact treden met de achterban om steun te vergaren.

– Informatievoorziening: De ondernemingsraad kan werknemers informeren over de verkiezingsprocedure, de profielen van de kandidaten en de mogelijke impact van de verkiezingen op de organisatie.

12. Hoe wordt de achterban geïnformeerd over de resultaten van de vergaderingen van de ondernemingsraad?

Om de achterban te informeren over de resultaten van vergaderingen kan de ondernemingsraad verschillende communicatiemethoden gebruiken, zoals:

– Verslagen: Na elke vergadering kunnen samenvattende verslagen worden opgesteld en gedeeld met de achterban.

– Nieuwsbrieven: Reguliere nieuwsbrieven kunnen worden gebruikt om de belangrijkste beslissingen, discussiepunten en voortgangsupdates te delen.

– Intranet: Het plaatsen van vergaderverslagen, presentaties of andere relevante documenten op het intranet biedt de achterban toegang tot gedetailleerde informatie over de vergaderingen.

– Mondelinge communicatie: Tijdens persoonlijke vergaderingen, teambijeenkomsten of andere gelegenheden kan de ondernemingsraad de resultaten van vergaderingen mondeling toelichten en vragen beantwoorden.

13. Hoe wordt de achterban betrokken bij het bepalen van de strategie van de ondernemingsraad?

De betrokkenheid van de achterban bij het bepalen van de strategie van de ondernemingsraad kan plaatsvinden door:

– Raadpleging: Werknemers kunnen worden geconsulteerd over de doelstellingen, prioriteiten en acties die de ondernemingsraad moet overwegen in haar strategische planning.

– Focusgroepen: Kleine groepen werknemers kunnen worden uitgenodigd voor discussies en brainstormsessies om ideeën en input te verzamelen voor de strategie.

– Enquêtes of peilingen: Door werknemersmeningen te peilen over verschillende strategische opties kan de ondernemingsraad inzicht krijgen in wat belangrijk is voor de achterban.

– Vertegenwoordiging: Leden van de ondernemingsraad kunnen de belangen van werknemers vertegenwoordigen en hun input meenemen bij het formuleren van de strategie.

14. Hoe wordt de achterban betrokken bij het beoordelen van de prestaties van de ondernemingsraad?

Om de achterban te betrekken bij het beoordelen van de prestaties van de ondernemingsraad kan de volgende aanpak worden gevolgd:

– Feedback verzamelen: De ondernemingsraad kan feedback van de achterban vragen over de prestaties, effectiviteit en communicatie van de ondernemingsraad.

– Evaluatie-instrumenten: Het gebruik van enquêtes, evaluatieformulieren of andere meetinstrumenten kan werknemers in staat stellen om de prestaties van de ondernemingsraad te beoordelen op basis van vooraf bepaalde criteria.

– Openbare vergaderingen: De ondernemingsraad kan openbare vergaderingen organiseren waar werknemers de mogelijkheid hebben om vragen te stellen, feedback te geven en hun mening te uiten over de prestaties van de ondernemingsraad.

– Vertegenwoordiging: De ondernemingsraad kan leden kiezen die als vertegenwoordigers van de achterban fungeren en hun standpunten en evaluaties meenemen bij het beoordelen van de prestaties.

15. Hoe wordt de achterban betrokken bij het bepalen van de prioriteiten van de ondernemingsraad?

De betrokkenheid van de achterban bij het bepalen van de prioriteiten van de ondernemingsraad kan plaatsvinden door:

– Raadpleging: Werknemers kunnen worden geraadpleegd over de belangrijkste kwesties, uitdagingen en behoeften die zij zien en waarop de ondernemingsraad zich moet richten.

– Enquêtes of peilingen: Door werknemers te vragen om de prioriteiten te rangschikken of specifieke onderwerpen te benoemen, kan de ondernemingsraad inzicht krijgen in de wensen en behoeften van de achterban.

– Vertegenwoordiging: Leden van de ondernemingsraad kunnen als vertegenwoordigers van de achterban de belangen en prioriteiten van werknemers inbrengen bij het bepalen van de agenda en prioriteiten van de ondernemingsraad.

16. Hoe wordt de achterban betrokken bij het oplossen van problemen die de ondernemingsraad tegenkomt?

Om de achterban te betrekken bij het oplossen van problemen kan de ondernemingsraad verschillende benaderingen hanteren:

– Consultatie en input: Werknemers kunnen worden geraadpleegd om inzichten, ervaringen en mogelijke oplossingen te delen met betrekking tot specifieke problemen waarmee de ondernemingsraad wordt geconfronteerd.

– Werkgroepen: De ondernemingsraad kan werkgroepen samenstellen met leden van de achterban om gezamenlijk problemen te analyseren, oplossingen te bedenken en aanbevelingen te doen.

– Discussie en brainstormsessies: Openbare vergaderingen of speciale bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd om de achterban de gelegenheid te geven om problemen te bespreken, ideeën te genereren en bij te dragen aan mogelijke oplossingen.

– Feedback en evaluatie: De ondernemingsraad kan feedback verzamelen over de voorgestelde oplossingen en de mening van de achterban meenemen bij het nemen van beslissingen.

17. Hoe wordt de achterban betrokken bij het bepalen van de doelen van de ondernemingsraad?

Om de achterban te betrekken bij het bepalen van de doelen van de ondernemingsraad kan de volgende aanpak worden gevolgd:

– Raadpleging: Werknemers kunnen worden geraadpleegd over hun visie op de doelen van de ondernemingsraad en de verwachtingen die zij hebben.

– Feedback verzamelen: De ondernemingsraad kan feedback en suggesties vragen aan de achterban over de belangrijkste doelen die moeten worden nagestreefd.

– Vertegenwoordiging: Leden van de ondernemingsraad kunnen de belangen van werknemers vertegenwoordigen en hun input meenemen bij het bepalen van de doelen van de ondernemingsraad.

– Overleg: De ondernemingsraad kan openbare vergaderingen, focusgroepen of werkgroepen organiseren waarin werknemers kunnen deelnemen aan discussies en bijdragen aan het formuleren van de doelen.

18. Hoe wordt de achterban betrokken bij het bepalen van de beleidsrichtingen van de ondernemingsraad?

Om de achterban te betrekken bij het bepalen van de beleidsrichtingen kan de ondernemingsraad verschillende benaderingen hanteren:

– Raadpleging: Werknemers kunnen worden geraadpleegd over hun standpunten en suggesties met betrekking tot specifieke beleidsrichtingen die de ondernemingsraad overweegt.

– Input verzamelen: Door enquêtes, peilingen of discussies kunnen werknemers input geven over verschillende beleidsopties en hun voorkeuren kenbaar maken.

– Vertegenwoordiging: Leden van de ondernemingsraad kunnen als vertegenwoordigers van de achterban de belangen van werknemers inbrengen bij het bepalen van de beleidsrichtingen.

– Overleg en discussie: Openbare vergaderingen, focusgroepen of werkgroepen kunnen worden gebruikt om werknemers de gelegenheid te geven om verschillende beleidsopties te bespreken en hun mening te uiten.

19. Hoe wordt de achterban betrokken bij het evalueren van de effectiviteit van de ondernemingsraad?

Om de achterban te betrekken bij het evalueren van de effectiviteit van de ondernemingsraad kan de volgende aanpak worden gevolgd:

– Feedback verzamelen: De ondernemingsraad kan feedback vragen aan de achterban over hun perceptie van de effectiviteit van de ondernemingsraad en specifieke suggesties vragen voor verbetering.

– Evaluatie-instrumenten: Het gebruik van enquêtes, evaluatieformulieren of andere meetinstrumenten kan werknemers in staat stellen om de prestaties van de ondernemingsraad te beoordelen op basis van vooraf bepaalde criteria.

– Openbare vergaderingen: De ondernemingsraad kan openbare vergaderingen organiseren waar werknemers de mogelijkheid hebben om vragen te stellen, feedback te geven en hun mening te uiten over de effectiviteit van de ondernemingsraad.

– Vertegenwoordiging: De ondernemingsraad kan leden kiezen die als vertegenwoordigers van de achterban fungeren en hun standpunten en evaluaties meenemen bij het beoordelen van de effectiviteit.

20. Hoe wordt de achterban betrokken bij het bepalen van de actiepunten van de ondernemingsraad?

Om de achterban te betrekken bij het bepalen van de actiepunten kan de ondernemingsraad verschillende benaderingen hanteren:

– Raadpleging: Werknemers kunnen worden geraadpleegd over de belangrijkste problemen, kwesties of projecten waarop de ondernemingsraad zich moet richten.

– Input verzamelen: Via enquêtes, peilingen of discussies kunnen werknemers input geven over mogelijke actiepunten en hun prioriteiten aangeven.

– Vertegenwoordiging: Leden van de ondernemingsraad kunnen als vertegenwoordigers van de achterban de belangen en behoeften van werknemers inbrengen bij het bepalen van de actiepunten.

– Overleg en discussie: Openbare vergaderingen, focusgroepen of werkgroepen kunnen worden gebruikt om werknemers te betrekken bij het bespreken van mogelijke acties en het verzamelen van ideeën.

21. Hoe wordt de achterban betrokken bij het bepalen van de visie van de ondernemingsraad?

Om de achterban te betrekken bij het bepalen van de visie van de ondernemingsraad kan de volgende aanpak worden gevolgd:

– Raadpleging: Werknemers kunnen worden geraadpleegd over hun visie op de gewenste toekomst en de waarden en doelen die zij belangrijk vinden.

– Input verzamelen: Via enquêtes, peilingen of discussies kunnen werknemers input geven over de gewenste richting en aspiraties van de ondernemingsraad.

– Vertegenwoordiging: Leden van de ondernemingsraad kunnen de belangen en visie van werknemers inbrengen bij het formuleren van de visie.

– Overleg en discussie: Openbare vergaderingen, focusgroepen of werkgroepen kunnen worden gebruikt om werknemers te betrekken bij het bespreken van de visie en het delen van ideeën.

22. Hoe wordt de achterban betrokken bij het bepalen van de waarden van de ondernemingsraad?

Om de achterban te betrekken bij het bepalen van de waarden van de ondernemingsraad kan de volgende aanpak worden gevolgd:

– Raadpleging: Werknemers kunnen worden geraadpleegd over de waarden die zij belangrijk vinden in de organisatie en de ondernemingsraad.

– Input verzamelen: Via enquêtes, peilingen of discussies kunnen werknemers input geven over de gewenste waarden en ethische principes van de ondernemingsraad.

– Vertegenwoordiging: Leden van de ondernemingsraad kunnen de belangen en waarden van werknemers inbrengen bij het formuleren van de waarden.

– Overleg en discussie: Openbare vergaderingen, focusgroepen of werkgroepen kunnen worden gebruikt om werknemers te betrekken bij het bespreken van de waarden en het delen van ideeën.

23. Hoe wordt de achterban betrokken bij het bepalen van de missie van de ondernemingsraad?

Om de achterban te betrekken bij het bepalen van de missie van de ondernemingsraad kan de volgende aanpak worden gevolgd:

– Raadpleging: Werknemers kunnen worden geraadpleegd over hun verwachtingen en doelstellingen ten aanzien van de ondernemingsraad.

– Input verzamelen: Via enquêtes, peilingen of discussies kunnen werknemers input geven over de gewenste missie en het doel van de ondernemingsraad.

– Vertegenwoordiging: Leden van de ondernemingsraad kunnen de belangen en behoeften van werknemers inbrengen bij het formuleren van de missie.

– Overleg en discussie: Openbare vergaderingen, focusgroepen of werkgroepen kunnen worden gebruikt om werknemers te betrekken bij het bespreken van de missie en het delen van ideeën.

24. Hoe wordt de achterban betrokken bij het bepalen van de cultuur van de ondernemingsraad?

Om de achterban te betrekken bij het bepalen van de cultuur van de ondernemingsraad kan de volgende aanpak worden gevolgd:

– Raadpleging: Werknemers kunnen worden geraadpleegd over hun ideeën en verwachtingen ten aanzien van de gewenste cultuur binnen de ondernemingsraad.

– Input verzamelen: Via enquêtes, peilingen of discussies kunnen werknemers input geven over de gewenste waarden, normen en gedragingen binnen de ondernemingsraad.

– Vertegenwoordiging: Leden van de ondernemingsraad kunnen de belangen en wensen van werknemers inbrengen bij het bepalen van de cultuur.

– Overleg en discussie: Openbare vergaderingen, focusgroepen of werkgroepen kunnen worden gebruikt om werknemers te betrekken bij het bespreken van de cultuur en het delen van ideeën.

25. Hoe wordt de achterban betrokken bij het bepalen van de toekomstplannen van de ondernemingsraad?

Om de achterban te betrekken bij het bepalen van de toekomstplannen kan de ondernemingsraad verschillende benaderingen hanteren:

– Raadpleging: Werknemers kunnen worden geraadpleegd over hun visie en verwachtingen ten aanzien van de toekomstige richting van de ondernemingsraad.

– Input verzamelen: Via enquêtes, peilingen of discussies kunnen werknemers input geven over mogelijke doelstellingen, prioriteiten en acties voor de toekomst.

– Vertegenwoordiging: Leden van de ondernemingsraad kunnen de belangen en wensen van werknemers inbrengen bij het formuleren van de toekomstplannen.

– Overleg en discussie: Openbare vergaderingen, focusgroepen of werkgroepen kunnen worden gebruikt om werknemers te betrekken bij het bespreken van de toekomstplannen en het delen van ideeën.

Hulp nodig om dit uit te werken naar je eigen OR of naar de bestuurder?

Hielke helpt je graag dit vorm te geven:

Bel of mail voor een gratis eerste advies.

hielke@hbuor.nl

06 151 89 257

Maatwerk opleidingen voor de OR

Wil je persoonlijk advies om te ont-stressen als voorzitter of secretaris? Dan verneem ik ook graag van je per mail of telefoon. 

Wat vind je van dit artikel?