Wat doet een ondernemingsraad?

Hieronder in het kort wat een ondernemingsraad doet!

Wat doet de ondernemings­raad

Wat doet een ondernemingsraad (or)? Een ondernemingsraad (OR) is een bij wet verplicht inspraak- en of medezeggenschapsorgaan binnen een onderneming met meer dan 50 werknemers. In een OR mogen uitsluitend werknemers zitting nemen die namens de werknemers het overleg met de bestuurder werkgever voeren. De OR en de Bestuurder/werkgever overleggen over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen binnen het kader van de doelstellingen van de organisatie en het goed functioneren van die organisatie. Daar horen in ieder geval de volgende onderwerpen bij:
  • Artikel 28, onder andere het werkoverleg bevorderen;
  • Artikel 28 in combinatie met artikel 27, zorgen voor goede arbeidsomstandigheden;
  • Artikel 28 zorg voor de naleving van voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden zoals bijvoorbeeld de ATW dit voorschrijft ;
  • Adviesrecht over besluiten over de interne milieuzorg;
  • Het zorgdragen voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen;
  • Toezien dat er beleid is dat gericht is op inschakeling van gehandicapte werknemers en allochtonen.

Minimaal twee keer per jaar overlegvergadering artikel 24

Minstens twee keer per jaar bespreken de OR en de werkgever in de overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. De werkgever deelt mee welke belangrijke besluiten hij voorbereidt op gebied van Adviesrecht artikel 25 over financiën of de organisatie daarnaast over Instemmingsrecht artikel 27 personele regelingen en spreekt met de OR af wanneer en hoe de OR in de besluitvorming wordt betrokken.

OR en Bestuurder mogen afspraken schriftelijk vastleggen artikel 32

De OR en de werkgever hebben ruimte om eigen afspraken te maken. Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over de nadere uitwerking van wettelijke verplichtingen of over het toekennen van extra bevoegdheden (artikel 25 of 27) en/of faciliteiten. De afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een apart document (de ondernemingsovereenkomst) of in door beide partijen goedgekeurde notulen van de overlegvergadering.

Achterban raadplegen

De OR kan bij belangrijke kwesties de achterban raadplegen. De werkgever dient de OR in staat te stellen de werknemers van het bedrijf te raadplegen en dient dus ook de werknemers in de gelegenheid te stellen hieraan mee te werken.

Bevoegdheden OR

De OR heeft een aantal bevoegdheden:
  • Adviesrecht artikel 25 ;
  • instemmingsrecht;
  • initiatiefrecht;
  • recht op informatie (informatieplicht werkgever).

De Wet op de ondernemingsraden

De taken en bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Meer informatie over de WOR vindt u hier.

Initiatiefrecht

De OR kan voor hen belangrijke kwesties voorleggen aan de achterban en hen daarover raadplegen. De werkgever dient de OR in staat te stellen de werknemers van het bedrijf te raadplegen en op het voorstel dat de OR indient te overleggen en vervolgens schriftelijk te reageren. Ten behoeve van dit recht dient de werkgever dus ook de werknemers in de gelegenheid te stellen hieraan mee te werken. De werkgever/ bestuurder kan niet weigeren op het voorstel van de OR in te gaan.

Deskundigen raadplegen

De OR mag deskundigen raadplegen. Zowel iemand die in de onderneming werkt, zoals het hoofd personeelszaken als ook iemand van buiten de onderneming Bijvoorbeeld een organisatiedeskundige. Eventuele kosten hieraan verbonden worden vergoed door de ondernemer. Meer info over de WOR

Naast de rechten, plichten en functie van de PVT kregen we praktische informatie. We zijn meteen enthousiast aan de slag gegaan met concrete actiepunten, rolverdeling binnen ons team, werkwijze en SMART-aanpak.

André Otterspeer

secretaris PVT Kraan Bouwcomputing B.V.

Meer weten over cursus over de WOR?

Of over wat een ondernemingsraad doet? Vraag het aan mij en je krijgt uitgebreid antwoord!

"*" geeft vereiste velden aan

Voornaam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vragen? Laat het ons weten 

Heb je nog een vraag of wil je meer informatie over ons aanbod? Bel, app of mail ons gerust. We helpen je graag verder. Voordat we een intake plannen, inventariseren we eerst jullie wensen en onderzoek of we een goede match zijn.

Zeer leerzaam en geen saaie les, dagen vlogen voorbij, veel gezelligheid

Starttraining (3 dagen, 8 dagdelen!)

Adrie

werkt in de 'verkeersmaatregelen'